HG koupel.modrý Hagesan 0,5l

Kód: A01897
Neohodnoceno
Značka: HG
170 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
7.12.2023

Velmi silný koncentrovaný prostředek určený pro odstranění povlaků vodního kamene. HG100

Detailní informace

Detailní popis produktu

HG profesionální odstraňovač vodního kamene (modrý Hagesan) je velmi silný koncentrovaný prostředek určený pro odstranění povlaků vodního kamene z vodovodních baterií, koupacích van, toalet, sprchových stěn a pro uvolnění zanesených sprchových hlavic.

HG profesionální odstraňovač vodního kamene (modrý Hagesan) odstraňuje také skvrny od rzi, moči a měděnky. Přípravek je navíc bezpečný pro všechny materiály užívané v koupelnách a na toaletách jako jsou např. chrom, nerezový kov, keramika, glazura, sklo, plasty.

V závislosti na stupni ušpinění použijte přípravek HG profesionální odstraňovač vodního kamene (modrý Hagesan) neředěný nebo jej nařed'te vodou v poměru 1:10. Přípravek nebo roztok přípravku naneste na čistěnou plochu pomocí sanitární houby a nechejte několik minut působit. Poté přípravek setřete, respektive opláchněte vodou.

Obsah nebezpečných látek
kyselina orthofosforečná, Isotridecanol, ethoxylated.

H290
Může být korozivní pro kovy.
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315
Dráždí kůži.
H318
Způsobuje vážné poškození očí.
P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338+P310
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Čisticí kapsle, odstraňovače vodního kamene, čističe kávovaru či absorvovače oleje a mastných skvrn.