Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Internetový obchod na adrese https://unibrick-eshop.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností UNIBRICK s.r.o., Nepomuk IČO 28013743, se sídlem Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce 21435, (dále rovněž jen „prodávající“), bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a. s., č. účtu: 2111094862/2700

  Kontakty: e-mail: info@unibrick-eshop.cz, tel. č.: +420 724 500 636, +420 371 522 034, datová schránka: uqh85xi
 2. Tyto obchodní podmínky společnosti UNIBRICK s.r.o. (dále rovněž jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 3. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
 4. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.
 5. Spotřebitelje každá fyzická osoba, která jednající při uzavírání kupní smlouvy mimo rámec své obchodní, pracovní nebo podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 6. Podnikatel je subjekt, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená těmito obchodními podmínkami pro podnikatele.
 7. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 8. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 9. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně i bez daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter, nepovažuje se za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Prodávající má právo v případě vyčerpání zásob nahradit inzerovaný dárek k objednávce určitého zboží dárkem jiným podobného typu, a to dle svého výběru a uvážení.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím v internetovém obchodě. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a závislé na aktuálním stavu skladových zásob.
 2. Svou objednávkou prohlašuje kupující závazně, že má zájem o jím zvolené zboží. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře na stránkách internetového obchodu bez registrace,
  • telefonicky na č. +420 724 500 636
  • Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že telefonické hovory uskutečněné na tel. čísle prodávajícího č. +420 724 500 636, jsou za účelem bezvadného provedení objednávky nahrávány a archivovány.
 3. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro uzavření kupní smlouvy a bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Náležitostmi objednávky jsou zejména následující údaje:
  • jméno, příjmení a adresa pro doručení zboží,
  • název zboží dle ceníku, množství kupovaného zboží, způsob odebrání zboží,
  • předpokládaný termín doručení zboží,
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
 4. Minimální výše objednávky stanovena není. Výše dopravného bude vždy vyznačena na objednávce / kupní smlouvě. Při úhradě v hotovosti přepravní firmě bude účtováno kupujícímu doběrečné. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet apod.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a nese je kupující.
 5. Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem, zvolí požadované množství, způsob dopravy a způsob platby. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.
 7. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo e-mailu prodávajícího uvedeného v těchto obchodních podmínkách.
 9. Prodávající zašle kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.
 12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 13. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 14. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

4. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Platební podmínky
  1. S kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Za smluvenou výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží se považují náklady, uvedené v objednávce kupujícího ve výši dle způsobu dodání zboží, které kupující zvolil. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2111094862/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic a. s.,
   • bezhotovostně platební kartou,
   • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
   • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.
   • Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.
  3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  4. Při volbě platby bezhotovostním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Při volbě platby platební kartou přes internet bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.
  6. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si prodávající vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
  7. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně i bez DPH.
  8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
 2. Způsob dopravy
  1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.
  2. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
  3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.
  4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží může převzít kupující nebo osoba k tomu kupujícím pověřená. Tato osoba se musí v případě požádání prodávajícího dostatečně identifikovat a prokázat se platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží, případně odeslán e-mailem.
  7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 3. Dodací lhůta
  1. Prodávající se při zohlednění podmínek uvedených níže zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu nebo bankovním převodem po dokončení objednávky prodávající odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.
  2. V případě objednání zboží po 9:30 hod. bude objednané zboží doručeno v první pracovní den následující po jeho objednání či jiný den určený kupujícím. Termín dodání se může prodloužit až do 7 pracovních dnů od objednání zboží, např. z důvodu nedodání zboží dodavatelem prodávajícího. V případě, že nebude možné dodat objednávku vyřídit ve stanoveném termínu (technické problémy, vyprodání a jiné), telefonicky nebo e-mailem bude kupující vyrozuměn o novém termínu dodání.
  3. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
 2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
 3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 7. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.
 8. Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:
  • není možné uplatňovat opakovaně, nelze vzájemně kombinovat,
  • nelze použít na nákup dalších poukazů.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit není-li dále stanoveno jinak ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
 2. Kupující, který je spotřebitelem akterý odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) oznámit prodávajícímu písemně nebo osobně telefonicky.
 3. Kupující, který je spotřebitelem nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávající náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 4. Kupující, který je spotřebitelem nemůže odstoupit od smlouvy v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující, který je spotřebitelem odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 8. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým byly přijaty, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
 9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 10. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení smlouvy v případě, že: kupující neuvedl veškeré potřebné údaje pro plnění a doručení objednávky,
  • kupující záměrně uvedl mylné nebo nepravdivé údaje pro plnění a doručení objednávky,
  • kupující odmítá uhradit celkovou částku za objednané zboží včetně dalších případných poplatků (dopravné apod.),
  • došlo ke zjevné chybě při stanovení ceny zboží,
  • kupující již dříve neuhradil a/nebo pouze částečně uhradil předchozí případné objednávky (objednávku).
 12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, případně pokud dovozce/dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, zboží vyhovuje požadavkům hygienických předpisů.
 2. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.
 3. V případě výskytu vady zboží má kupující právo provést vůči prodávajícímu reklamaci vadného zboží. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího související s odpovědností prodávajícího za vady, jakož i podmínky řešení reklamace upravuje reklamační řád prodávajícího.

9. DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha, Nové Město, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, IČO: 000 20 869, internetová adresa https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha, Nové Město, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa – http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je Reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 11. 2020.