SOUDAL Profil Montážní pěna 750ml

Kód: A45287
Neohodnoceno
Značka: Soudal
195 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
13.12.2023

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna připravena k  okamžitému použití pomocí trubičkového aplikátoru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna připravena k  okamžitému použití pomocí trubičkového aplikátoru. Má výbornou přilnavost na  většinu stavebních materiálů a výtečné tepelně i zvukově izolační vlastnosti. V  průběhu vytvrzování expanduje a dokonale vyplňuje spáry a dutiny.

Obsahuje hnací plyn nepoškozující ozónovou vrstvu země. Určena k  montáži a utěsňování rámů oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, upevňování střešních prvků, vyplňování spár tepelně izolačních materiálů apod.

Návod k použití:

Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Podklad doporučujeme navlhčit a následně i  povrch pěny po aplikaci. Láhev s pěnou důkladně protřepejte (min. 30x), našroubujte aplikační trubičku a jejím stiskem nanášejte pěnu v poloze dnem vzhůru. Svisle spáry vyplňujte zdola nahoru, dávkujte cca 1/3 celkového objemu spáry. Přebytečnou pěnu po vytvrzení odřízněte nožem. Aplikační teplota +5°C až +35°C. Nevytvrzenou pěnu čistěte Čističem PU pěny nebo acetonem, vytvrzenou pěnu mechanicky. Povrch pěny chraňte před působením UV zářeni.

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Polymethylen plyfenyl isokyanát, chloralkány, c14-17

H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H334

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H351

Podezření na vyvolání rakoviny.

H362

Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H413

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P362+P364

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P410+P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.