Reklamační řád

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vychází ze Všeobecných obchodních podmínek společnosti UNIBRICK s. r. o.
  2. Reklamační řád je určen pro nákup zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. je určen výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu UNIBRICK e-shop, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména pak že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • zboží vyhovuje požadavkům právních a hygienických předpisů.
  2. Prodávající je povinen dodat zboží ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní zboží v jakosti střední a jde-li o smlouvu v jakosti a provedení vhodnými pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně prodávající.
  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu.
 3. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE), LHŮTY
  1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí (při doručení) kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  2. Kupujícímu se doporučuje předané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout prodávajícímu, a to např. vyznačením na daňovém dokladu ke zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zboží při předání kupujícímu bude vykazovat vady (např. propadlá expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje kupující zboží v záruční době u prodávajícího.
  3. Kupující může uplatnit svá práva z vadného plnění informováním prodávajícího telefonicky, e-mailem, písemně. V případě výskytu vady může kupující uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné, nebo v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.
  4. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
  5. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace, prodávajícímu. K reklamaci je třeba doložit doklad o nabytí zboží, ev. osvědčující datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven. Zboží je v kompletním stavu, v jakém bylo kupujícímu doručeno. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo nabytí zboží se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
  6. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.
   • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
   • u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);
   • u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
   • Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.
   • Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
   • V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
   • Záruka za jakost zboží se nevztahuje na poškození:
    • mechanickým poškozením zboží,
    • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
    • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
    • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
    • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
    • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
    • zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
    • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
    • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu.
 4. ZPŮSOBY REKLAMACE
  1. Má-li zboží vadu, která je odstranitelná, může kupující požadovat i dodání nového zboží. Je-li však dodání nového zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo buď na opravu, nebo doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Kontaktovat může kupující prodávajícího na e-mailu reklamace@unibrick.cz, telefonicky nebo osobně na adrese prodejny. Kontakty jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínek společnosti UNIBRICK s. r. o.
  2. Má-li zboží vadu, která je neodstranitelná, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  3. Volbu způsobu reklamace dle ust. čl. 4.2 má kupující.
  4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
   • pokud má zboží podstatnou vadu,
   • při větším počtu vad zboží.
  5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že kupující nesjedná nápravu v přiměřené době nebo by sjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
  6. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, a to i od jednotlivé položky zboží.
  7. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  8. V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží (nebo od doložení, že zboží bylo odesláno v této lhůtě) na bankovní účet kupujícího, případně na bankovní účet, z nějž kupující cenu uhradil, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.
  9. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu. Prodávající informuje kupujícího před provedením placené opravy o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy je nutný souhlas kupujícího s provedením a podmínkami placené opravy.
  10. Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je Prodávající oprávněn přeúčtovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.
 5. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, PRŮBĚH REKLAMACE
  1. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že s ohledem na povahu zboží nemusí být ze strany prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.
  3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  5. Kupující je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním objednaného zboží, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn a zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci zboží.
  6. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.
  7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 23. 11. 2020.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení