Reklamační řád

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vychází ze Všeobecných obchodních podmínek společnosti UNIBRICK s. r. o.
  2. Reklamační řád je určen pro nákup zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. je určen výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu UNIBRICK e-shop, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména pak že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • zboží vyhovuje požadavkům právních a hygienických předpisů.
  2. Prodávající je povinen dodat zboží ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní zboží v jakosti střední a jde-li o smlouvu v jakosti a provedení vhodnými pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně prodávající.
  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu.
 3. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE), LHŮTY
  1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí (při doručení) kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  2. Kupujícímu se doporučuje předané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout prodávajícímu, a to např. vyznačením na daňovém dokladu ke zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zboží při předání kupujícímu bude vykazovat vady (např. propadlá expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje kupující zboží v záruční době u prodávajícího.
  3. Kupující může uplatnit svá práva z vadného plnění informováním prodávajícího telefonicky, e-mailem, písemně. V případě výskytu vady může kupující uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné, nebo v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.
  4. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
  5. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace, prodávajícímu. K reklamaci je třeba doložit doklad o nabytí zboží, ev. osvědčující datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven. Zboží je v kompletním stavu, v jakém bylo kupujícímu doručeno. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo nabytí zboží se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
  6. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.
   • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
   • u zánovního zboží 24 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);
   • u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
   • Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.
   • Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
   • V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
   • Záruka za jakost zboží se nevztahuje na poškození:
    • mechanickým poškozením zboží,
    • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
    • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
    • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
    • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
    • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
    • zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
    • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
    • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu.
 4. ZPŮSOBY REKLAMACE
  1. Má-li zboží vadu, která je odstranitelná, může kupující požadovat i dodání nového zboží. Je-li však dodání nového zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo buď na opravu, nebo doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Kontaktovat může kupující prodávajícího na e-mailu reklamace@unibrick.cz, telefonicky nebo osobně na adrese prodejny. Kontakty jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínek společnosti UNIBRICK s. r. o.
  2. Má-li zboží vadu, která je neodstranitelná, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  3. Volbu způsobu reklamace dle ust. čl. 4.2 má kupující.
  4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
   • pokud má zboží podstatnou vadu,
   • při větším počtu vad zboží.
  5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že kupující nesjedná nápravu v přiměřené době nebo by sjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
  6. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, a to i od jednotlivé položky zboží.
  7. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  8. V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží (nebo od doložení, že zboží bylo odesláno v této lhůtě) na bankovní účet kupujícího, případně na bankovní účet, z nějž kupující cenu uhradil, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.
  9. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu. Prodávající informuje kupujícího před provedením placené opravy o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy je nutný souhlas kupujícího s provedením a podmínkami placené opravy.
  10. Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je Prodávající oprávněn přeúčtovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.
 5. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, PRŮBĚH REKLAMACE
  1. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že s ohledem na povahu zboží nemusí být ze strany prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.
  3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  5. Kupující je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním objednaného zboží, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn a zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci zboží.
  6. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.
  7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 23. 11. 2020.